Bùi Thanh Tuấn

Sales Manager (Traceability)

Câu nói yêu thích:

"Không có áp lực - không có kim cương"

Hành trình với Temas:

Là những Trải nghiệm thú vị


Kỷ niệm với Temas:

PO đặt hàng đầu tiên sau 6 tháng làm việc :))