Robot vs Cobot - The differences

30 Mar 2021 Admin
5 minutes read

Robot và con người đã là đồng nghiệp trong nhiều năm, nhưng hiếm khi chúng ta thực sự làm việc cùng nhau. Điều này đang dần thay đổi với sự gia tăng của các robot cộng tác. Không giống như robot công nghiệp truyền thống, robot cộng tác không cần các hàng rào hay lưới bảo vệ. Thay vào đó, chúng có thể được thiết kế để hoạt động an toàn xung quanh mọi người.

Smallest and cheapest industrial robotic arm - Dobot MG400

01 Jul 2021 Admin
2 minutes read

Industrial Robots? It's expensive, cumbersome, and it's hard to use it since we also don't have experience. Surely we have heard somewhere similar to the above answers and comments when talking about robots or industrial robotics applications. Today, we would like to introduce to you a line of micro industrial robots and can confidently be the cheapest on the market.

Explore More Topics

Ready to brush up on something new? We've got more to read right this way.

Subscribe