Ly Quoc Viet

Sales Manager (Factory Automation)

Câu nói yêu thích:

"Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau"

Hành trình với Temas:

Nhiều áp lực nhưng cũng nhiều trải nghiệm thú vị.


Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ là những ngày đầu làm Sales tại Temas.