Nguyen Huu Thanh

Electrical & Control Engineer

Câu nói yêu thích:

"Cuộc đời là những khúc cua

Cua mà không gắt là thua cuộc đời"

Hành trình với Temas:

Temas là nơi bắt đầu sự nghiệp của tôi