Le Xuan Tang

Service Engineer

Câu nói yêu thích:

"Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ trở nên tồi tệ, nhưng ngày mốt sẽ có nắng"

Hành trình với Temas:

Temas là một công ty luôn hướng tới sự sáng tạo, đổi mới không ngừng.

Kỷ niệm với Temas:

Làm được những việc mà mình nghĩ đó là điều không thể đối với giới hạn của bản thân.