Phung Ngoc San

Salesman (Factory Automation)

Câu nói yêu thích:

Hiểu mình, hiểu người và hiểu hoàn cảnh

Hành trình với Temas:

Môi trường ở Temas nhiều thử thách và cũng nhiều niềm vui


Kỷ niệm với Temas:

Các bữa nhậu cùng anh em Phòng Kinh doanh rất tuyệt.