Nguyen Thai Hau

System software Engineer

Câu nói yêu thích:

Làm hay không làm, đừng “thử”

Hành trình với Temas:

Chập chững bước vào trường đời, Temas dẫn tôi từ không biết gì đến ngày mai.


Kỷ niệm với Temas:

Tháng nào cũng có vài bữa tiệc, bữa tiệc nào cũng no bụng ((: