Tran Thi Van Anh

Purchasing staff

Câu nói yêu thích:

"Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống"

Hành trình với Temas:

Temas có những đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ.


Kỷ niệm với Temas:

Temas - Nơi tình yêu bắt đầu ?