Nguyễn Hữu Hoàng Hải

Automation Engineer

Câu nói yêu thích:

"Chiến thắng thuộc về người bền chí nhất" - Napoleon

Hành trình với Temas: 

- Đến thực tập và được nhận làm việc tại Temas như một cái duyên, cảm thấy các thành viên trong Temas như các thành viên trong một gia đình và mong muốn cái duyên của mình với Temas được kéo dài mãi ((:

- Mới đến làm việc tại 1 tháng mà đã được tham gia rất nhiều hoạt động vui vẻ của công ty, tham gia các trận bóng với anh em,...