Kiều Đình Sinh

Trưởng phòng Kinh doanh (Force Measurement)

Câu nói yêu thích:

"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"

Hành trình với Temas:

Là hành trình theo đuổi đam mê và trải nghiệm đáng nhớ. Đời người 3 người cần gặp là người Thầy tốt, người Vợ tốt và người Sếp tốt thì ở Temas đã gặp được 2 người. 


Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ là đơn hàng đầu tiên báo giá 400 triệu, khách hàng đặt hàng 3 triệu ((: