Phùng Ngọc San

Nhân viên Kinh doanh (Factory Automation)

Câu nói yêu thích:

"Hiểu mình, hiểu người và hiểu hoàn cảnh"

Hành trình với Temas:

Môi trường ở Temas nhiều thử thách và cũng nhiều niềm vui.


Kỷ niệm với Temas:

Những buổi offline sau giờ làm việc cùng anh em Phòng Kinh doanh rất tuyệt.