Phan Thị Hà

Nhân viên Marketing

Câu nói yêu thích:

"Intelligence without ambition is a bird without wings"

Tham vọng đối với mình là công cụ để mình có tầm nhìn xa hơn, để thấy được mệt mỏi, khó khăn chỉ mang tính thời điểm và để mình cố gắng hành động để bản thân tốt hơn ngày hôm qua. Trong công việc, tham vọng giúp mình trở thành một thành viên tích cực trong công ty, luôn cố gắng tạo ra nhiều giá trị hơn mỗi ngày.

Hành trình với Temas:

Đối với mình lựa chọn một nơi để làm việc và cống hiến nhất định phải xuất phát từ sự thống nhất về giá trị, lựa chọn đi lâu dài cùng một công ty xuất phát từ sự thống nhất về định hướng tương lai.

Mình chọn Temas vì những giá trị mà mình tạo ra và những giá trị mà công ty có thể đưa đến thống nhất với nhau. Ngày nào mà Temas còn là nơi mình được làm việc mình thích và cho mình cơ hội phát triển như kế hoạch mà mình đặt ra thì ngày đó mình vẫn còn mong muốn ở lại và tiếp tục cống hiến.