Triệu Thanh Bình

Trưởng bộ phận Thiết kế điện

Câu nói yêu thích:

"Hôm nay tôi sẽ sống như nay là ngày cuối cùng của cuộc đời"

Hành trình với Temas:

Hành trình có những khó khăn, có những thử thách và cũng không ít cơ hội.


Kỷ niệm với Temas:

Các dự án và các cuộc họp, sự nhiệt huyết của mọi người.