Nguyễn Hữu Thành

Kỹ sư Điện - Điều khiển

Câu nói yêu thích:

"Cuộc đời vốn dĩ không bao giờ là một đường dài thẳng mãi, sẽ luôn có những ngã rẽ buộc bạn phải lựa chọn"

Hành trình với Temas:

Temas là nơi bắt đầu sự nghiệp của tôi