Trần Đức Hiếu

Trưởng phòng R&D

Câu nói yêu thích:

Tinh thần “Pay It Forward”, “Rowan”

Hành trình với Temas:

Góp phần cùng xây dựng Temas là nơi đam mê hội tụ, là cứ điểm “Lương Sơn Bạc” về R&D Công nghệ.


Kỷ niệm với Temas:

“Cày xuyên màn đêm”, “Về ăn cơm thì báo” cùng anh em Temas để theo kịp tiến độ những ngày đầu làm dự án.