Đặng Nguyên Trinh

Nhân viên Marketing

Đặng Nguyên Trinh

Nhân viên Marketing

"Bạn chỉ cần làm chính bạn thôi, người khác đã có người khác làm rồi"