Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Đặng Thị Thu Hường

Nhân viên Mua hàng

Đặng Thị Thu Hường

Nhân viên Mua hàng

"Vui vẻ, hòa đồng, cố gắng"