Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên Mua hàng

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên Mua hàng

"Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm"

Đặng Thị Thu Hường

Nhân viên Mua hàng

Đặng Thị Thu Hường

Nhân viên Mua hàng

"Vui vẻ, hòa đồng, cố gắng"