Nguyễn Thị Phương Lân

Accountant

"Đừng vì tiền mà đánh mất đi bản thân"

Lương Minh Huyền

Accountant

"Nỗ lực tiến về phía trước, thành công sẽ đuổi theo bạn"