Nguyen Thi Thuy Dung

Manager of Purchasing Dept.

Nguyen Thi Thuy Dung

Manager of Purchasing Dept.

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Dang Thi Thu Huong

Purchasing Staff

Dang Thi Thu Huong

Purchasing Staff

"Vui vẻ, hòa đồng, cố gắng"