Nguyen Thi Thuy Dung

Manager of Purchasing Dept.

Nguyen Thi Thuy Dung

Manager of Purchasing Dept.

"Hướng về mặt trời, để không thấy bóng tối."

Nguyen Thi Tuyet

Purchasing staff

Nguyen Thi Tuyet

Purchasing staff

"Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm"

Dang Thi Thu Huong

Purchasing Staff

Dang Thi Thu Huong

Purchasing Staff

"Vui vẻ, hòa đồng, cố gắng"