Kiều Đình Sinh

Sales Manager (Force Measurement)

Kiều Đình Sinh

Sales Manager (Force Measurement)

"Cảm tố cảm đương"

Vũ Thị Giang

Sales Manager (Robotics)

Vũ Thị Giang

Sales Manager (Robotics)

"Chân thành trong mọi hoàn cảnh"

Bùi Thanh Tuấn

Sales Manager (Traceability)

Bùi Thanh Tuấn

Sales Manager (Traceability)

"Không có áp lực - không có kim cương"

Lý Quốc Việt

Sales Manager (Factory Automation)

Lý Quốc Việt

Sales Manager (Factory Automation)

"Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" ((:

Nguyễn Hữu Vỹ

Salesman (Robotics)

Nguyễn Hữu Vỹ

Salesman (Robotics)

"Sống cho đáng sống"

Lê Hữu Phi

Salesman (Factory Automation)

Lê Hữu Phi

Salesman (Factory Automation)

"Chậm nhưng chắc"

Phùng Ngọc San

Salesman (Factory Automation)

Phùng Ngọc San

Salesman (Factory Automation)

''Hơn ngày hôm qua''