Bui Van Cong

Manager of HCM Office

Bui Van Cong

Manager of HCM Office

" Ngày nào Temas còn cần Thân em sẽ vẫn đi mần PO "

Tran Thi Thao

Sales admin staff

Tran Thi Thao

Sales admin staff

"Sống đơn giản, sống lâu trăm tuổi"

Nguyen Viet Thang

Salesman

"Cứ bình tĩnh mọi việc rồi sẽ qua"