Dang Nguyen Trinh

Marketing Executive

Dang Nguyen Trinh

Marketing Executive

"Bạn chỉ cần làm chính bạn thôi, người khác đã có người khác làm rồi"